Color Posts

Type Here to Get Search Results !

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती | AHD Recruitment ( मुदतवाढ )

0
Information Colleceted By | mahaenokari | Mahanokri | MahaNokari | MahaNaukari  

 

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती | AHD Recruitment

------------------------------------

 

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती | AHD Recruitment
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती | AHD Recruitment

------------------------------------

थोडक्यात माहिती | AHD Job 2023 Short Information  

------------------------------------

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ४११ ०६७. सरळसेवेने भरावयाच्या पदांची जाहिरात वेबसाईट https://ahd.maharashtra.gov.in

जाहिरात क्रमांक:-एनजीओ-५/ भरती-२०२२/(प्र.क्र.१२०५ ) / / २०२२, पसं-१, पुणे-६७, दिनांक: / / २०२३ शासन निर्णय, वित्त विभाग पदनि- २०२२/प्र.क्र.२/२०२२ / आपक, दि. ३१/१०, २०२२ अन्वये वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल केलेले आहेत. यानुसार पद पदभरतीला मान्यता देताना ज्या विभाग / कार्यालयाचा आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही अशा विभागातील (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादिपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. प्रानिमं१२२२/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ मुंबई, दिनांक २१.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार पशुसंवर्धन विभागाकडील राज्यस्तरीय गट-क सरळसेवा संवर्गातील विविध संवर्गाची पदे भरण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या संवर्ग निहाय रिक्त पदाकरिता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावयाची सुविधा https://www.ahd.maharashtra.gov.in या

Mahaenokari WhatsApp group link 1

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 2

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 3

Click here to Join

 

------------------------------------

Animal Husbandry Commissionerate, Maharashtra State, Aundh, Pune- 411 067.

Advertisement website https://ahd.maharashtra.gov.in for the posts to be filled by direct service

Advertisement No.:-NGO-5/ Recruitment-2022/(P.No.1205 ) / / 2022, Pas-1, Pune-67, Dated: / / 2023

Government Decision, Finance Department Designation- 2022/Pro.No.2/2022 / AAP, dt. The Finance Department has relaxed the recruitment restrictions with effect from 31/10, 2022. According to this, while approving the post recruitment, the department / office structure of which has not yet been finalized (excluding the posts of driver and group-d cadre) has been allowed to fill up to the limit of 80 percent of the vacancies in the direct service quota.

General Administration Department Government Decision No. As per the approval given under Animal Husbandry 1222/P.No.136/Ka.13-A Mumbai, dated 21.11.2022, applications are invited from the eligible candidates through online mode for filling up the posts of various cadres in State Level Group-C Direct Service Cadre under the Animal Husbandry Department for the below mentioned cadre wise vacancies. are Online application facility available at https://www.ahd.maharashtra.gov.in

------------------------------------

AHD Jobs | AHD Jobs Notification 2023 Posts | Salary, Application Form

------------------------------------

कार्यालयाचे  नाव: पशुसंवर्धन विभाग (ahd Recruitment 2023)

Online अर्ज सुरु होण्याची दिनांक:दिनांक २७.०५.२०२३ (सकाळी १०.०० पासून)

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 16 जून 2023 (11:59 PM)

अर्जाचा प्रकार : ऑनलाइन

एकूण पदसंख्या: 446 जागा

------------------------------------

 

Mahaenokari  WhatsApp group link 4

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 5

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 6

Click here to Join


पदाचे नाव व तपशील | AHD  Jobs Post Name & Detail

1 पशुधन पर्यवेक्षक 376

2 वरिष्ठ लिपिक 44

3 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट-क) 02

4 लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट-क) 13

5 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (गट-क) 04

6 तारतंत्री (गट-क) 03

7 यांत्रिकी (गट-क) 02

8 बाष्पक परिचर (गट-क) 02

------------------------------------

शैक्षणिक पात्रता |  AHD  Recruitment Qualification detail

शैषणिक तपशिला करिता अशीकृत जाहिरात पह 

पद क्र.1: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण किंवा कृषी पदवी किंवा समतुल्य.

पद क्र.2: पदवीधर

पद क्र.3: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

पद क्र.4: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) लघुलेखन 100 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

पद क्र.5: (i) रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र किंवा सुक्ष्मजीवशास्त्र विषयांसह विज्ञान पदवी   (ii) प्रयोगशाळा वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा डिप्लोमा

पद क्र.6: (i) ITI (तारतंत्री)    (ii) 01 वर्ष अनुभव

पद क्र.7: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (डिझेल मेकॅनिक)  (iii) 02 वर्षे अनुभव

पद क्र.8: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) बाष्पक आणि धुराचा उपद्रव संस्थेचे द्वितीय श्रेणीचे प्रमाणपत्र


Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 8

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 9

Click here to Join

 

 

 

------------------------------------

वयाची अट | AHD  vacancy age limit

फ्लाइंग ब्रांच - 01 जुलै 2024 पर्यंत 20 ते 24 वर्षे म्हणजेच 2 जुलै 2000 ते 1 जुलै 2004 दरम्यान जन्मलेला (दोन्ही तारखांसह). DGCA (भारत) द्वारे जारी केलेला वैध आणि सध्याचा व्यावसायिक पायलट परवाना धारण केलेल्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 26 वर्षांपर्यंत शिथिल आहे म्हणजेच 2 जुलै 1998 ते 1 जुलै 2004 दरम्यान जन्मलेले (दोन्ही तारखांसह).

ग्राउंड ड्युटी (तांत्रिक/गैर-तांत्रिक) शाखा – 1 जुलै 2024 पर्यंत 20 ते 26 वर्षे म्हणजेच 2 जुलै 1998 ते 1 जुलै 2004 दरम्यान जन्मलेले दोन्ही तारखांचा समावेश आहे.

नोकरी ठिकाण | AHD  Job Location

महाराष्ट्र

फी / चलन | AHD  Recruitment Fees

अमागास १०००/-

मागासवर्गीय/आ.दु.घ./ अनाथ/दिव्यांग /माजी सैनिक:- ९००/- (१० टक्के सूट) उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बैंक चार्जेस तसेच देय कर अतिरिक्त असतील.

परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non Refundable) आहे.

------------------------------------

महत्वाच्या तारखा | AHD  Vacancy Important Dates  

स्पर्धात्मक परीक्षा स्थगित करणे, रद्द करणे, अंशतः बदल करणे, पदांच्या एकूण व संवर्गनिहाय संख्येमध्ये बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ यांना राहतील. तसेच उपरोक्त एकूण पदे दि. १५.०८.२०२३ पर्यंत भरावयाची असून संदर्भात पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना उपलब्ध होणाऱ्या पदांवर गुणानुक्रमानुसार प्रथम नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यास आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ हे सक्षम राहतील. याबाबत कोणताही दावा करता येणार नाही. तसेच दर्शविण्यात आलेल्या समांतर आरक्षणाचा पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्याचा राखीव प्रवर्गातील इतर पात्र उमेदवारां

------------------------------------

सर्व महत्वाच्या लिंक्स | AHD  Job 2023 important links                               

------------------------------------

·         अधिकृत वेबसाईट:  पाहा 

·         अधिकृत जाहिरात (Notification): PDF

·         Online अर्जाची लिंक:  अर्ज करा /Apply Online

·         मुलाखतीचा तपशील: लागू नाही

·         अर्ज पाठवण्याचा पत्ता:  लागू नाही

 

Mahaenokari  WhatsApp group link 10

Click here to Join

 

 

AHD Notification 2023 – FAQ

 

प्रश्न: AHD जॉब्स 2023 साठी ऑनलाइन अर्जांची सुरुवातीची तारीख काय आहे?

A: AHD जॉब्स 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज 27.05.2023 रोजी सकाळी 10:00 पासून सुरू होईल.

 

प्रश्न: AHD जॉब्स 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

A: AHD जॉब्स 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 11.06.2023 आहे, रात्री 11:59 पर्यंत.

 

प्रश्न: एएचडी जॉब्स २०२३ साठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे?

उ: एएचडी जॉब्स २०२३ साठी अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाइन आहे.

प्रश्न: एएचडी जॉब्स २०२३ साठी एकूण किती पदे उपलब्ध आहेत?

A: AHD जॉब्स 2023 साठी एकूण 446 जागा उपलब्ध आहेत.

 

प्रश्न: एएचडी जॉब्स 2023 मध्ये विविध पदे आणि त्यांच्या संबंधित रिक्त जागा काय आहेत?

A: AHD जॉब्स 2023 साठी खालील पदांची नावे आणि त्यांच्याशी संबंधित रिक्त जागा आहेत:

 

पशुधन पर्यवेक्षक: 376

वरिष्ठ लिपिक: 44

स्टेनिस्ट (उच्च श्रेणी): 2

स्टेनिस्ट (निम्न वर्ग): १३

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ: 4

विविध संवर्गातील पदे: ७

वायरिंग-3, यांत्रिकी-2, बाष्पीभवन परिचर-2

प्रश्न: AHD जॉब्स 2023 साठी नोकरीचे ठिकाण कोठे आहे?

उत्तर: AHD जॉब्स 2023 साठी नोकरीचे ठिकाण महाराष्ट्र आहे.

 

 

------------------------------------

www.mahaenokari.com हि आमची वेबसाईट माझी नोकरी | Majhi naukari | Majhinaukri | Majhinokari | maji naukri | Maji naukari | Majhinaukari| Latest | Mahaenokari  12th pass | Mahaenokari  INDIAN NAVY CHARGEMAN2023| Mahaenokari  2023 | Mahaenokari  whatsapp group link | Mahaenokari  2023 maharashtra | Mahaenokari  result Mahaenokari  10th pass| Mahaenokari  district wise | या वेबसाईट प्रमाणेच सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यानची माहिती पुरविते तसेच आपल्याला समजण्यास सोपे व्हावे म्हणून 10 Pass | 12 Pass | ITI Pass | Diploma Pass | Degree Pass | अशा वेगवेगळ्या शैश्निक पात्रते नुसार वर्गीकृत केलेली असते अश्या प्रकारची माहिती फक्त आणि फक्त आपल्याला याच संकेतस्थळावर पाहायला मिळते.

------------------------------------

 

Mahaenokari  WhatsApp group link 1

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 2

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 3

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 4

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 5

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 6

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 7

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 8

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 9

Click here to Join

Mahaenokari  WhatsApp group link 10

Click here to Join

 

 


Department of Animal Husbandry

Animal Husbandry Commissionerate, Maharashtra State, Aundh, Pune- 411 067.

Advertisement website https://ahd.maharashtra.gov.in for the posts to be filled by direct service

Advertisement No.:-NGO-5/ Recruitment-2022/(P.No.1205 ) / / 2022, Pas-1, Pune-67, Dated: / / 2023

Government Decision, Finance Department Designation- 2022/Pro.No.2/2022 / AAP, dt. The Finance Department has relaxed the recruitment restrictions with effect from 31/10, 2022. According to this, while approving the post recruitment, the department / office structure of which has not yet been finalized (excluding the posts of driver and group-d cadre) has been allowed to fill up to the limit of 80 percent of the vacancies in the direct service quota.

General Administration Department Government Decision No. As per the approval given under Animal Husbandry 1222/P.No.136/Ka.13-A Mumbai, dated 21.11.2022, applications are invited from the eligible candidates through online mode for filling up the posts of various cadres in State Level Group-C Direct Service Cadre under the Animal Husbandry Department for the below mentioned cadre wise vacancies. are Online application facility available at https://www.ahd.maharashtra.gov.in


-: Application Schedule :-


1 Online application and examination fee


Start of filling


2


To fill the application online


Dated 11.06.2023


(Till 11.59 PM)


Final Date


3


Dated 27.05.2023 (from 10.00 A.M.)


Date of Online Exam


will be issued separately at https://www.ahd.maharashtra.gov.in.


(Note: The above dates are subject to change)


A.No.


Post Name


1


2


Livestock Supervisor


376


44


Senior Clerk


3


4


Stenographer (Higher Grade) Stenographer (Lower Grade)


2


13


5


6


Laboratory Technician Various Cadre Posts


4


7


Wiring-3, Mechanics-2, Evaporator Attendant-2,


→ Advertisement regarding direct service recruitment process is available on the website https://ahd.maharashtra.gov.in of Animal Husbandry Department and detailed information about how to fill application form, exam format, exam syllabus etc. is given in the said advertisement. Candidates should submit the application online only after understanding the complete information carefully. Only applications and examination fee filled through the prescribed online mode from the said website will be entertained for the posts presented. Applications in any other mode will not be entertained. It will be the responsibility of the candidates to keep updated with the information regarding the recruitment process by visiting the said website from time to time during the recruitment process.


→ Charges :-


Amagas 1000/-


Backward Class/PWD/Orphan/Disabled/Ex-Servicemen:- 900/- (10 percent discount) In addition to the above examination fee, bank charges and applicable taxes will be additional.


● Postponement, cancellation, partial modification of competitive examination, change in total and cadre wise number of posts


No. of vacancies


The exam fee is non-refundable. The Commissioner for Animal Husbandry, State of Maharashtra, Pune-67 shall have the authority to do so. Also the above total posts dt. To be filled up to 15.08.2023 and after publication of the selection list of eligible candidates, the Commissioner Animal Husbandry, Maharashtra State, Pune-67 will be competent to issue orders of first appointment to the posts available to the candidates in order of merit. No claim can be made in this regard. Also, in case of non-availability of the indicated parallel reservation eligible candidate, his/her reservation of other eligible candidates of the reserved category

 

 

 


Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad | MahaNokri

Below Post Ad | MahaNokri